Üye Sayfası

EKOSAM (EKOSİSTEM UYGULAMA VR ARAŞTIRMA MERKEZİ) YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar    

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekosistem Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekosistem Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;    a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (EKOSAM): Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekosistem Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite (ODTÜ): Orta Doğu Teknik Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları 

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:    a) Üniversite kampüsü dâhil olmak üzere ülkemizde yaygın bulunan sucul, bozkır ve orman ekosistemlerinin yapısı, fonksiyon, biyoçeşitlilik ve ekosistem hizmet ve ürünlerini araştırma, uygulama, eğitim ve bilgiyi topluma yayma amaçlı çalışmaları yürütmek ve bu alanda ulusal ve uluslararası çalışmalara katılarak oluşacak ekosistem temelli araştırma bilgi birikimine katkıda bulunmak ve alt yapıyı güçlendirmek,

b) Isınan ve kuraklaşan bölgemizde bu ekosistemler için uyum ve azaltma önerileri geliştirmek,
c) Ekosistem koruma/restorasyon ihtiyaçlarıyla sosyoekonomik gelişmeyi dengeleyecek optimal kararların verilmesine yardımcı olacak sürdürülebilir sosyo-ekolojik yönetim hedefleri geliştirmek,

ç) Türkiye’nin ekosistem hizmet ve ürünlerini kullanma ve yönetmede rekabet gücünü arttırmaya katkıda bulunmak,

d) Özellikle doğa koruma ve ekosistemlerle ilgili kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve benzeri kuruluşlar ile farklı ekosistemlerin yapıları, fonksiyonları ve hizmet ve ürünleri konusunda bilgi paylaşımı yaparak işbirliğini arttırmak ve farkındalığı sağlamak,

e) Bu alandaki nitelikli insan gücü ihtiyacını gidermeye katkı sağlamak.    

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez 5 inci maddede belirtilen amaçlarına ulaşmak için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:    a) Ülkemizin orman, bozkır ve tatlısu ekosistemleri yapısı, fonksiyonları ve biyoçeşitlilik mirasının korunması için gerekli bilimsel bilgi birikimi sağlayacak araştırma programları ve projeleri geliştirmek ve uygulamak,

b) Bu ekosistemlerde, ODTÜ kampüsü başta olmak üzere ülkemizin diğer bölgelerinde yaygın olarak yapılmayan uzun dönemli ekolojik izleme, yüksek çözünürlüklü izleme, deneysel araştırmalar gerçekleştirerek derinlemesine bilgi ve deneyim birikimi oluşturmak,

c) ODTÜ Kampüsünde yer alan 3 farklı ekosistemlerin birlikte bulunduğu Eymir Gölü, ODTÜ Göleti çevresi, Bilkent sınırında yer alan bölgelerde 3 ayrı araştırma, izleme ve vatandaş bilimi hizmeti verecek istasyonlar kurmak, hali hazırda kurulu olanları aktifleştirmek,

ç) İnsan etkilerinden kaynaklanan bu ekosistemlerdeki habitat tahribi ve zamanla gerçekleşmiş kayıpların iyileştirilmesinde uygulanacak yaklaşımlar ve iyi hedeflenmiş restorasyon faaliyetleri geliştirmek,

d) İklim değişimi ve artan arazi kullanımı gibi etkilerin şimdi ve gelecekte yaratacağı değişimleri farklı bilimsel yaklaşımlar kullanarak tanımlamak ve uyum ve azalma yaklaşımları geliştirmek,

e) ODTÜ Kampüsü bozkır, orman ve Eymir Gölü ekosistemlerine ilişkin uygulamalardan elde edilen bilgi ve tecrübeyle ülkemizin diğer orman, bozkır ve tatlısu ekosistemlerinin nasıl korunacağına dair modeller oluşturmak,

f) Türkiye’de ekosistem araştırmalarını yenilikçi ve dünya ile rekabet edebilecek bir düzeye getirecek olan uluslararası işbirliklerini oluşturmak amacıyla ilgili programlara katkıda bulunmak,

g) Yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile araştırıcıların ekosistem ekoloğu olarak yetişmeleri sağlanarak ve bu alandaki nitelikli insan gücü ihtiyacını gidermeye katkı sağlamak,

ğ) Bozkır, orman ve göl ekosistemlerinin işlev ve değerleri ile ilgili bilgi birikimini vatandaş ile paylaşarak bu ekosistemlerin önemini topluma yaymak ve bilimsel paylaşımla ODTÜ’nün toplumla bağını güçlendirmek amacıyla çalışmalar yapmak.    

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri    Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.  

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışma yapan Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir.    (2) Müdürün önerisi üzerine en fazla iki kişi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de sona erer. Müdür, görevi başında olmadığı zaman müdür yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.    

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,
b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
c) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak,
ç) Bir önceki yıla ait yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.    

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversitenin, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmalarda bulunan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen altı üye ile birlikte toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.    (2) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ayda en az bir kez toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Yönetim Kurulu gerekli hallerde Müdürün daveti üzerine olağanüstü olarak toplanır.    

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:    
a) Merkezin araştırma, tasarım, geliştirme ve uygulama faaliyetlerini inceleyerek Merkezin çalışma alanını ilgilendiren konularda kararlar almak,
b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek,
c) Bir sonraki döneme ilişkin çalışma programını hazırlamak, yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlarla yapılacak işbirliğinin esaslarını tespit etmek.    

Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri konusunda deneyimli Üniversite öğretim üyeleri, istekleri halinde ilgili özel/kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, diğer üniversitelerin ve uygulama ve araştırma merkezlerinin temsilcileri arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından seçilen kişilerden oluşur. Danışma Kurulunda en fazla dokuz üye bulunur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu yılda bir defa toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:    a) Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık çalışma planı, araştırma projeleri, uygulama etkinlikleri ile ilgili görüş bildirmek,
b) Eğitim, araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları konusunda önerilerde bulunmak,
c) Yapılan çalışmaları değerlendirmek,
ç) Merkezin çalışmaları hakkında değerlendirmeler yapmak ve yeni çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmek.    DÖRDÜNCÜ 

BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler  
 Alt çalışma birimleri

MADDE 14 –
(1) Merkezin faaliyet konularında belirlenecek programların uygulanması ve projelerin yürütülmesi için Yönetim Kurulu tarafından Merkeze bağlı alt çalışma birimleri kurulabilir. Programı tamamlanan alt çalışma birimlerinin görevi kendiliğinden sona erer.    
(2) Alt çalışma birimleri için Merkezde laboratuvar, atölye, mekân ve/veya personel tahsis edilebilir.
(3) Alt çalışma birimlerinin faaliyetleri alt çalışma birimi yürütücüsü tarafından yürütülür. Alt çalışma birim yürütücülerini Müdür seçer. Birim yürütücüleri, planlanmış ve onaylanmış birim çalışmalarından dolayı Müdür ve Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.    

Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.